fredag 11 maj 2012

Magneter

John Hattie


Sex kännetecken för framgångsrikt lärande
Hattie lyfter fram sex kännetecknen på ett framgångsrikt lärande:
  1. Den enskilde läraren har en avgörande betydelse förelevers prestationer.
  2. Läraren visar ledarskap, inflytande, omsorg och känslomässigt engagemang i sin undervisning.
  3. Läraren intresserar sig för vad enskilda elever tänker och förstår, och arbetar löpande ge varje elev feedback på lämplig nivå. Läraren förväntar sig framsteg inte bara av elever som har det lätt för sig utan även av elever med sämre förutsättningar.
  4. Läraren är medveten om avsikten med undervisningen och vilka de konkreta målen är. Läraren lägger upp sin undervisning utifrån frågan ”vad händer i nästa steg?” i syfte att minska avståndet mellan elevernas rådande kunskapsnivå och de målsättningar som finns.
  5. Läraren situationsanpassar undervisningen och erbjuder eleverna en bred repertoar av metoder för att nå kunskap (experiment, innötning, återberätta för klassen, problemlösning etc). Det centrala är att läraren synliggör för eleven vad avsikten med övningen är och vilka kriterierna för måluppfyllelse är.
6. Skolledaren medverkar till att skapa skolmiljöer där misstag välkomnas som ett lärotillfälle, där elever känner sig trygga att lära, lära om och utforska nytt. 


Källa Skolverket

onsdag 9 maj 2012

Hundringen


Twittersitat från Anne-Marie Körling
”Lärarkompetens - handlar om relation till elever, yrket och ämnet. Hur svårt som helst. Så ska det vara. Svårt. Utmanande!”
Nokenths tankar om hur vi på Apelskolan ska utveckla undervisningen, yrket, ämnet och relation till eleverna. Mina tankar heter hundringen. 
Hur gör vi på Apelskolan??
Hundringen 
Arbeta med en kollega. 100 min i veckan. Undervisar tillsammans. Refekterar om undervisningen, utvärderar undervisning, redovisar undervisningen, delar problem - löser problem, planerar undervisningen, man är inte resurs men på sätt och vis ändå, handleder varandra, fokus är utveckling till bättre undervisning, arbetet digitala verktyg ska öka/spridas. Direktfeedback läggs efter varje lektion, kan integrera undervisningen, fördjupa undervisningen. 
Då får man givetvis sänka undervisningtiden för alla pedagoger. Tiden kommer att vinnas tillbaka i andra ändan. Mer kvalitativ tid med elever, fler kreativa lösningar, ökad digitalkompetens, bättre undervisning, roligare undervisning, gladare lärare - ger gladare elever
........ och då ökar lärarkompetensen enligt mig. Svårt? Ja. Utmanande? Ja....